Актуелни Генерални урбанистички план Ниша 2010-2025. донет је 2011. године.

Генерални урбанистички план Ниша усвојен је као основ другорочног развоја града у периоду 2010-2025 године.

    Правни основ за израду ГУП-а представља Одлука о изради ГУП-а Ниша 2008 - 2023, донета од стране Градоначелника града Ниша 26.05.2008. године ("Службени лист града Ниша", бр. 53/2008).
Законски оквир представљају одредбе Закона о планирању и изградњи који је донет 31.08.2009. године на седници Скупштине Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2009 и 81/2009) и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/2010).
 

  Генерални урбанистички план се у погледу садржаја, методологије, поступка усвајања и презентације, темељи на одредбама Закона о планирању и изградњи, као и на другим прописима од значаја за планирање, уређење и заштиту простора.
 

    Временски хоризонт ГУП-а Ниша се у складу са чланом 23., став 1. Закона о планирању и изградњи који дефинише да је ГУП стратешки развојни план утврђује на 15 година, односно до 2025. године.

    Плански основ за израду ГУП-а представљају решења и смернице планова вишег реда - просторних планова, Стратегије развоја града Ниша, као и сегменти планских решења преко 440 важећих урбанистичких планова.
 

    У погледу планова вишег реда најзначајнији су просторни планови који у потпуности обухватају подручје ГУП-а:

 

 • Просторни План Републике Србије (Службени гласник РС, 13/96);

 

 

 • Просторни план града Ниша до 2010. године, донет 1992. године (Међуопштински службени лист - Ниш, бр. 26/92) и

 

 

Одлука о изради и Програм израде новог Просторног плана административног подручја града Ниша усвојени су 17.05.2007. године ("Службени лист града Ниша", број 28/2007).
Просторни планови који делимично обухватају подручје ГУП-а су:

 

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске ("Службени гласник РС", број 83/2003 и 41/2006);

 

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Београд - Ниш ("Службени гласник РС", број 69/2003) и

 

 

Просторни план подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Македонија ("Службени гласник РС", број 77/2002).

 

    Најзначајнији стратешки документ за подручје ГУП-а је Стратегија развоја града Ниша, усвојена на седници Скупштине града Ниша 03.12.2007. године ("Службени лист града Ниша", бр. 82/2007). Ревизија Стратегија развоја града Ниша за период 2009-2020. године усвојена је на седници Скупштине града Ниша 15.04. 2010. године. ("Службени лист града Ниша", бр. 20/2010).
 

    У погледу урбанистичких планова који разрађују мање урбанистичке целине на подручју ГУП-а значајно су поштовани сегменти планских решења преко 450 важећих урбанистичких планова - 277 преиспитаних планова којима је важност продужена 2003. године) и преко 170 планова донетих на основу Закона о планирању и изградњи из 2003. и 2009. године.

    Приликом утврђивања концепција развоја и уређења простора поштовани су и сегменти планских решења претходног ГУП-а Ниша из 1995. године ("Службени лист града Ниша", бр. 13/95), као и Прве измене и допуне из 2001. године ("Сл. лист града Ниша", бр. 2/02), Друге измене из 2004. године ("Сл. лист града Ниша", бр. 41/04) и Треће измене и допуне из 2007. године ("Службени лист града Ниша", бр. 51/07).
 

    Подручје ГУП-а Ниша захвата површину од 266,77 км2, односно 26676,90 хектара.
 

    Подручје ГУП-а Ниша захвата:

 • територију целе градске општине Медијана и

 • делове територије градских општина Црвени Крст, Пантелеј, Нишка Бања и Палилула.

  Градска општина Медијана - централни део подручја плана;
  Градска општина Црвени Крст - северозападни део подручја плана;
  Градска општина Пантелеј - североисточни део подручја плана;
  Градска општина Нишка Бања - југоисточни део подручја плана и
  Градска општина Палилула - југозападни део подручја плана.

    Подручје обухвата je у знатној мери повећано у односу на границу претходног ГУП-а и то у северном, источном и западном делу, док се у јужном делу граница углавном задржава.
 

    Разлози проширења подручја су у чињеници да насеља, која су у граници обухвата, треба да представљају Грађевинско подручје у коме ће се градити путна и остала комунална инфраструктура у циљу већег степена контроле градње и заштите пољoпривредног земљишта од неконтролисане градње. Северни, западни и источни део подручја ГУП-а Ниша, представља простор на коме ће се градити аутопут, железница, гасовод, привредни, енергетски и други објекти.

    Подручје ГУП-а Ниша захвата:  

 • целе катастарске општине: Брзи Брод-Суви До, Бубањ, Доња Врежина, Доње Међурово, Доњи Комрен, Доњи Матејевац 1, Горња Врежина, Горње Међурово, Горње Комрен, Малча, Медошевац, Ниш-Бубањ, Ниш-Црвени Крст, Ниш-Пантелеј, Ниш-Ћеле Кула, Нишка Бања, Ново Село, Паси Пољана, Поповац, Трупале, Вртиште, Чамурлија и Чокот;

 • делове катастарских општина: Бреница, Доње Власе, Габровац, Горњи Матејевац, Хум, Јелашница, Каменица, Кнез Село, Крушце, Лалинац, Мезграја, Мрамор, Просек-Манастир, Прва Кутина, Радикина Бара, Рујник, Горња Топоница, Сечаница и Суповац.  

    Најнижа тачка подручја ГУП-а је Тригонометар 175 поред реке Мораве у северозападном делу подручја "Ада - Мезграја", са надморском висином 175м.
 

    Највиша тачка подручја ГУП-а је Тригонометар 702 у југоисточном делу подручја "Коритник - Сува планина", са надморском висином 702м.
 

    Максимална дистанца подручја ГУП-а у правцу исток - запад износи 25.734 м.
 

    Максимална дистанца подручја ГУП-а у правцу север - југ износи 15.344 м.

   Презентацију ГУП 2010-2025 можете преузети овде. (ppt, 14 Mb)

    Текст ГУП-а 2010-2025, објављен у Службеном листу града Ниша бр. 43, од 1. јула 2011. године, можете преузети овде. (pdf, 140 Mb)

     Графички прилози ГУП-а 2010-2025 се налазе у наставку:
 

01. Геодетске подлоге са границом подручја ГУП-а (dwf, 34 Mb)

02. Орто-фото снимак са границом подручја ГУП-а (dwf, 42 Mb)

03. Границе грађевинског подручја (dwf, 34 Mb)
04. План организације простора и урбанистичких зона
(dwf, 34 Mb)
05. План намене простора
(dwf, 72 Mb)
06. План диспозиције објеката за јавне и комуналне функције и мрежа центара
(dwf, 34 Mb)
07. План стамбених површина
(dwf, 35 Mb)
08. План радних и пословних зона
(dwf, 39 Mb)
09. План површина за јавне намене
(dwf, 34 Mb)
10. Правила грађења према просторним целинама и урбанистичким зонама
(dwf, 34 Mb)

11. План саобраћајне мреже (dwf, 68 Mb)
12. План регулације и нивелације
(dwf, 34 Mb)
13. План водоснабдевања
(dwf, 69 Mb)
14. План каналисања
(dwf, 69 Mb)
15. План регулације водотокова
(dwf, 69 Mb)
16. План електроенергетике
(dwf, 69 Mb)
17. План топлификације и гасификације
(dwf, 70 Mb)
18. План телекомуникација
(dwf, 69 Mb)
19. План уређења слободних површина и зеленила
(dwf, 36 Mb)
20. План заштите простора и непокретних културних добара
(dwf, 41 Mb)
21. Урбанистички инструменти спровођења ГУП-а
(dwf, 34 Mb)


Информације о претходном ГУП-у, за период 1995-2010 можете погледати овде.


Напомена: Линкови ка свим пратећим програмима, помоћу којих можете да отворите документе преузете са наше интернет странице, налазе се у делу Прилози.