ППАПГН се доноси за период од 2011. до 2021. године, са елементима за прву фазу спровођења до 2015. године.


    Израда ППАПГН поверена је ЈП Завод за урбанизам Ниш, Уговором о изради Просторног плана између Града Ниша и ЈП Завод за урбанизам Ниш..
 

    Нацрт Просторног плана припремљен је на основу верификационог Концепта Просторног плана, који је усвојен на седници Комисије за планове Града Ниша 29.05.2009. године (Записник о извршеној стручној контроли Комисије за планове Града Ниша бр. 06-1045/2009 од 09.12.2009.) и Аналитичко-документационе основе која обухвата 18 експертиза припремљених за потребе израде овох Просторног плана.

    Нацрт плана утврђен је на седници Комисије за планове Града Ниша (Извештај бр. 892/2010-06) дана 17.12.2010. године.

    Претходну сагласност на Нацрт Просторног плана Министар је дао под бројем 350-01-00062/2011-7 дана 28.02.2011. године.

    Јавни увид обављен је у периоду од 17.03.2011. до 17.04.2011. године. Јавна седница одржана је 04.05.2011. године.

    Решење Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине о сагласности на Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину донето је под вројем Уп. 501-29/2007-05 дана 04.04.2011. године.

    Сагласност на Нацрт Просторног плана Министар је дао под бројем 350-01-000176/2011-07 дана 19.05.2011. године.
 

    Просторни план је урађен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник PC", број 72/2009, 81/2009 и 24/2011), Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник PC", број 31/2010, 69/2010 и 16/2011); усклађен је са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC", број 135/04 и 88/2010), Законом о заштити животне средине („Службени гпасник PC", број 135/04 и 36/2009), Законом о Просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године („Службени гласник PC", број 88/2010), Законом о заштити природе („Службени гласник PC", број 36/2009, 88/2010 и 91/2010), Законом о културним добрима („Службени гласник РС", број 71/1994) и другим законима и нормативним актима који регулишу област просторног планирања.

    Просторни план је заснован на принципима и циљевима просторног развоја Просторног плана Републике Србије 2010-2020 („Службени гласник PC", број 88/2010) и усаглашен са свим просторним плановима ужих и ширих територијапних целина, који третирају подручје града Ниша, као и са дугорочним стратегијама, основама и политикама национапног, регионалног и локалног заначаја из области привреде, животне средине, регионалног развоја, саобраћаја, енергетике, заштите, водопривреде и др.
 

    Подручје Просторног плана се простире доњим Понишављем и северним подручјем јужног Поморавља. На истоку се пружа до развођа између Црвене и Куновичке реке, а на западу до подножја Малог Јастрепца и тока Јужне Мораве који чине западну границу са територијом општине Мерошина. Ка југу, подручје допире до кречњачких гребена Суве Планине и општина Гаџин Хан и Дољевац, са севера се граничи општинама Алексинац и Сврљиг, a са истока општином Бела Паланка. Ово подручје се простире између 43°15' и 43°30' северне географске ширине и 21° 44' и 22° 07' источне географске дужине.

    У административном смислу подручје Просторног плана припада Нишавском управном округу, у коме је Ниш седиште округа за подручје седам општина: Ниш, Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан и Ражањ. Просторни план обухвата подручје територије пет (5) градских општина са 71насељеним местом и 71 катастарском општином у површини од 596,78км2.

    Границу подручја Просторног плана дефинишу границе целих катастарских општина које улазе у састав адиминистративног подручја града Ниша, а утврђене су Одлуком о изради Просторног плана административног подручја града Ниша („Службени лист града Ниша", број 28/2007).

     Презентацију ППАП Града Ниша можете преузети овде. (ppt, 32 Mb)


    Текст ППАП Града Ниша, објављен у Службеном листу града Ниша бр. 45, од 7. јула 2011. године, можете преузети овде (pdf, 97 Mb).
   


Напомена: Линкови ка свим пратећим програмима, помоћу којих можете да отворите документе преузете са наше интернет странице, налазе се у делу Прилози.