grb nis

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ - ГРАДСКА УПРАВA ГРАДА НИША

ДОПУНСКО ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ 

Назив наручиоца: 

Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте 

Адреса наручиоца: 

Улица Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, 18000 Ниш. 

Интернет страница наручиоца: 

www.ni.rs ; www.investnis.rs и www.zurbnis.rs 

Врста наручиоца: 

Орган локалне самоуправе 

Опис и захтев у вези пројекта, односно дизајна: 

Архитектонско-урбанистичке услуге израде идејног решења за изградњу мултифункционалног Експо центра у Нишу. 

Укупан број учесника: 

У року предвиђеном у распису Конкурса приспело је 5 (пет) радова. 

Остале информације: 

Након прегледа приспелих радова, Жири, вршећи избор идеја, није могао да донесе одлуку о једном, првопласираном раду. 

Због немогућности да жири донесе одлуку о једном, првопласираном раду, конкурс се продужава, у складу са чланом 19. ст. 2. Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса ("Службени гласник РС", бр. 31/2015). 

Жири је одредио два рада, под шифрама 21122 и 61831, који су у најоптималнијој мери испунили услове конкурса и наложио наручиоцу да обавести ауторе/ауторске тимове о формулисаним задацима и обавезама за унапређење њихових решења у продуженом конкурсу. 

Жири је јасно формулисао задатке и обавезе једнакопласираним учесницима: 

Формулисани задаци и обавезе за унапређење решења у продуженом конкурсу: 

За Конкурсни рад 21122 (радна шифра 04) 1. Без промене концепције, шеме и организације предложеног решења ускладити га са параметрима задатим планским документом. Ускладити БРГП, заузетост парцеле свести на 70%, спратност хотела свести на П+3 и обезбедити потребан број паркинг места у оквиру парцеле у складу са условима из планског документа; 

2. Размотрити могућност топле везе хотела са остатком комплекса; 3. Преиспитати потребу за шед кровом; 4. Испитати могућност главног приступа конгресној дворани из приземља; 5. Испитати могућност повремене поделе сајамске дворане на више подцелина; 6. Унапредити архитектонски израз објеката; 7. Решити ВИП приступ; 8. У текстуалном делу документације истакнути избор материјала за изградњу мултифункционалног експо центра, примењене активне и пасивне мере енергетске ефикасности у циљу достизања високог енергетског разреда, као и еколошки аспект комплекса, а све у складу са 4. тачком пројектног задатка; 

9. Аутори су у обавези да идејна решења разраде до нивоа потребног за прибављање локацијских услова. 

За Конкурсни рад 61831 (радна шифра 05) 1. Без промене концепције, шеме и организације предложеног решења ускладити га са параметрима задатим планским документом; 

2. Ускладити БРГП, заузетост парцеле свести на 70%, спратност хотела свести на П+3 и обезбедити потребан број паркинг места у оквиру парцеле у складу са планским документом; 

3. Преиспитати организацију централног дворишта и кружног павиљона у контексту одржавања разних манифестација; 

4. Свести колске прикључке на јавну саобраћајну површину на мимималан могући број; 5. Решити конгресну дворану без укопавања и са главним приступом из приземља; 6. Решити ВИП приступ; 7. У текстуалном делу документације истакнути избор материјала за изградњу мултифункционалног експо центра,примењене активне и пасивне мере енергетске ефикасности у циљу достизања високог енергетског разреда,као и еколошки аспект комплекса,а све у складу са тачком 4 пројектног задатка; 

8. Аутори су у обавези да идејна решења разраде до нивоа потребног за прибављање локацијских услова. 

Рок за доставу коригованих радова је петак, 24. јануар 2020. године до 14.00 часова у просторијама ЈП Завод за урбанизам Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 у Нишу. 

Коригована решења се достављају само у дигиталној форми, под истом шифром на CD или DVD мадијуму или USB-у. Коригована решења, треба да буду достављена тако да не омогућавају идентификацију аутора. 

Коначни резултати продуженог конкурса објавиће се после завршеног продуженог конкурса.