УП

Планску и урбанистичку документацију можете преузети кликом на овај линк

УРБАНИСТИЧКИ ПROJEKTI

  1. УП за изградњу двоетажне јавне гараже на Синђелићевом тргу, потврђен и објављен 07.05.2019. године
  2. УП за изгр. палионице свећа сп. П у Парку Св. Саве у Нишу, уз Храм Св. ц. Константина и ц. Јелене потврђен 10.05.2019. године, објављен 15.05.2019.
  3. УП за пот. урб. арх. раз. лок. стан. за сна. гор. на кпбр 1818/2 КО Брзи брод потврђен 22.05.2019 год. објављен 22.05.2019 год.
  4. УП вишенаменског објекта културе у Нишу потврђен 09.12.2019.године објављен 09.12.2019.године
  5. УП за потребе урб.-арх. обликовања површине јавне намене у широј зони Пастерове улице у Нишу потврђен 02.12.2019. године објављен 03.12.2019. године
  6. УП за урб арх раз центр. пречишћивача отп вода лок Цигански Кључ потврђен 28.08.2019. године објављен 31.01.2020. године
  7. УП за изградњу цркве Свеетог Апостола Марка кп,бр,511 КО Ново село потврђен 24.02.2020.године објављен 24.02.2020.године
  8. УП посл-трг.компл. и јавне саобр.на кпбр19775/2 и делу кпбр19775/1КОНиш-Ћ.Кула потврђен 22.04.2020.године објављен 22.04.2020.године
  9. УП уређења ист дела парка Чаир, на дел. кпбр3345/6,…КО Ниш-Ћеле Кула потврђен 05.05.2020. год објављен 05.05.2020. год
  10. УП 1.фазе комплекса“Милшпед“источно од ранжирне жел.ст.Поповац у КО Медошевац ГО Ц.Крст потврђен 30.07.2020.године објављен 30.07.2020.године
  11. УП урб–арх. лок радио баз.станице„Ni–Vinik 3GSM/UMTS LTE800“–NIU156/NIO156кп.бр7063 КО Каменица потврђен 25.08.2020.године објављен 25.08.2020.године
  12. УП за потребе урб.-арх. разраде комплекса JOHNSON ELECTRIC д.о.о. Ниш потврђен 03.09.2020. године објављен 03.09.2020. године
  13. УП стамб.посл.обј.По+Су+П+6 ул.Војводе Мишића кп.бр.121/6 и 121/7 КО.Ниш-Ћеле Кула потврђен 18.09.2020.године бјављен 21.09.2020.године
  14. УП уређења рециклажног дворишта са прој.парцелације на кп.бр.1955 К.О.Ниш-Бубањ потврђен 23.09.2020.године објављен 23.09.2020.године
  15. УП за потребе изградње КПГ постројења на станици за снабд. горивом „Ледена Стена“ у Нишу потврђен 13.10.2020. године објављен 14.10.2020. године

   Усвојени планови 2011 – 2022. година
  16. УП за урб.- арх. разр. догр.и надг.стам.обј.,Су+П+1,к.п.3651 К.О. Ниш-Бубањ,ул.Доситеја Обрадовића 5 потврђен 08.12.2020. године објављен 08.12.2020. године
  17. УП за изградњу мултифункционалног експо центра у Нишу потврђен 08.12.2020. године објављен 09.12.2020. године
  18. УП за потребе урб-арх разр.лок. стадиона Чаир на кп.бр.3345/2 КО Ниш-Ћеле Кула потврђен 23.12.2020.године објављен 23.12.2020.године
  19. УП посл-трг.компл. на лок.Бул.Н.Тесле,Бул.хероја са Кошара и новопл. јав.саобр. потврђен 31.12.2020.године објављен 31.12.2020.године
  20. УП блокова Б-7, Б-8 и Б-9 комплекса АРДИЈА у Нишу потврђен 25.12.2020. године објављен 06.01.2021. године
  21. УП блокова Б-10 и Б-11 комплекса АРДИЈА у Нишу потврђен 25.12.2020. године објављен 06.01.2021. године
  22. УП блока Б-12 комплекса АРДИЈА у Нишу потврђен 25.12.2020. године објављен 06.01.2021. године
  23. УП уређ. и изгр. локац. Ул. В. Мишића, Бул. Немањића и Б.Паровића, к.п. бр.197757,197753 КО Ниш-Ћ.Кула потврђен 12.01.2021. године објављен 14.01.2021. године
  24. УП I фазе комплекса „Милшпед“ источно од ранж. жел. ст. Поповац у К.О. Медошевац, Г.О. Црвени Крст потврђен 05.04.2021. године објављен 06.04.2021. године
  25. УП за потребе урб-арх разрада лок.Рател кп.бр.487/2 КО Габровац потврђен 26.05.2021.године објављен 31.05.2021.године
  26. УП за изгр.спорт.рек.компл. Aqua park нa лок. Лозни Калем кп бр 8804, 2568/1 и 2561/1 КО Н.Бања потврђен 13.07.2021. година објављен 14.07.2021. година
  27. УП за изгр. ЦРКВЕ ЖИВОНОСНОГ ИСТОЧНИКА – ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ у УКЦ Ниш потврђен 14.07.2021. годин објављен 14.07.2021. године
  28. УП за изгр.цркве Светог Марка кп.бр.2957 КО.Горњи Комрен потврђен 17.02.2022.године објављен 18.02.2022.године
  29. УП за потребе разраде локације контролног торња аеродрома „Константин Велики“ у Нишу потврђен 04.03.2022.године објављен 08.03.2022.године
  30. УП изгр.обј.високог образ спорт и рекреација кп.бр.3345/6/7/8/11/13 КО Ниш-Ћеле Кула потврђен 13.04.2022.године објављен 15.04.2022.године
  31. УП уређ,и изгр.обј.вис.обр.спорт и рекр.кп.3345/6,7,8,11,13Ниш-Ћ.Кула потврђен 13.04.2022.године објављен 28.04.2022.године
  32. Усвојени планови 2011 – 2022. година 3
  33. УП за изградњу спортског комплекса спратности П КО Јелашница потврђен 28.04.2022.године објављен 06.05.2022.године
  34. УП урб.арх.разр.стамб.посл.обј.ул.Б.Паровића,кп.19840 Ниш-ћ.Кула потврђен 17.05.2022.године објављен 19.05.2022.године
  35. УП за урб.арх.разр.лок. к.п.бр.2369 К.О. Доње Међурово потврђен 14.10.2022. године објављен 24.10.2022. године
  36. УП за изгр.тржнице Сомборски бул.на дел.кп.2766,2767, 2768и2769 КО.Ниш-Пантелеј потврђен 03.11.2022.објављен 09.11.2022.
  37. УП комбинована дечија установа на кп.бр.6511/1 КО Ниш-Пантелеј потврђен 21.11.2022.године објављен 21.11.2022.године

   Ван Ниша
  38. УП за изградњу станице за снабдевање горивом Блаце на кп.бр. 6468 и 7118 КО Блаце.
  39. УП за изградњу станице за снабдевање горивом Брус кп.бр. 1201 КО Брус

  Skip to content